Organisatie

Model bestuursvorm voor de Stichting Bewoners Platform Reigersbos:

De bestuursleden van een gangbare stichting met 3 leden zijn kwetsbaar zakelijk-prive en gezien de doelen, deze zijn zodanig groot, vereisen zoveel inzet, dat deelname aan het bestuur als vrijwilliger op de lange termijn niet langer is vol te houden. Daarbij is het moeilijk om een breder draagvlak bij en vanuit bewoners te creëren.
Een bestuur, die statutair alles bepaalt, commissies instelt voor de doelen, zonder een raad van advies, past niet goed bij de doelstelling, welke is geformuleerd.

Om deze reden heeft het bewonersplatform gekozen voor een ander model, welke gebaseerd is op het model van de Stichting Hart voor de K-buurt. Deze komt een meer democratische opzet tegemoet.

De stichting heeft een algemeen bestuur, die toezicht houdt, met een uitvoerend dagelijks bestuur,
welke samen met het uitvoerend team het beleid bepaalt in concrete plannen;
gevoed door de buurt, bijgestaan, met een raad van advies, welke bestaat uit bewoners
uit de commissies en bewoners-professionals afkomstig uit het netwerk van de buurt.
De adviezen van de Raad van Advies zijn mede bepalend voor het beleid.

Zie Organogram Bewonersplatform Reigersbos 8 september 2021

Ten aanzien van het uitvoeringsteam is het streven om de deelnemers van het bewonersplatform in hun kracht te zetten zowel op vrijwilligheidsbasis als professioneel. Betaald werk, nodig in geval van bepaalde taken om kwaliteit te leveren, continuïteit te
behouden en in geval van projectmatig werken.

BESTUUR aanstelling, samenstelling

Het bewonersplatform heeft sinds 8 september 2021 een bestuur,  opgericht bij notariele akte Na ruim 1 jaar voorbereiding. Dat na ongeveer 5 jaar bestaan. Er is een overgangsbestuur. Uit de voorbereidende werkgroep hebben 2 bewoners zich voorlopig beschikbaar gesteld deze kar te trekken in de hoop, dat andere bewoners tezijnertijd bereid zijn om hun taak over te nemen.
Met dank aan het Fonds voor Zuidoost, welke een bedrag van 800 Euro heeft toegekend voor deze formele oprichting. Bij notaris Derkman in Abcoude. Passend bij de doelstelling van dit platform om wijkeconomie te bevorderen. Deze notaris is het dichtste bij gevestigd en heeft 796,45 Euro gedeclareerd. De statuten zijn gelijk voorzien van nieuwe bepalingen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Een nieuwe fase:

Na ongeveer 5 jaar gefunctioneerd te hebben als informele organisatie wordt er geschiedenis geschreven. Na deze periode van goedwillende burgers met een hart voor de buurt. Wisselend in aantal en van inzet. Heel gewaardeerd. Niet in geld uit te drukken. Echter niet stabiel genoeg. Onvoldoende effectief. Als bewoners gaan wij door middel van een rechtsvorm als organisatie meer positie innemen om meer verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Met meer zeggenschap, meer invloed en meer participatie in de domeinen van het leven. In onze lokale samenleving, Reigersbos. Verantwoording afgeleggend naar medebewoners en derden. Door middel van het verschaffen van inzicht, beraadslaging, terugkoppeling en door communicatie.

Sinds 14 november heeft Roxan Kapel zich moeten terugtrekken vanwege persoonlijke redenen. Haar heel veel sterkte toewensend hoopt het bestuur van het bewonersplatfform, dat een andere bewoner deze taak op zich zal nemen.

Het bestuur bestaat nu uit:

Gijs van Deuren, secretaris
Mahmoud Mohammed, penningmeester

Positie van voorzitter is niet meer ingevuld, vacant.
Iets voor u ? Neem contact op met 0681859383